Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Czwartek, 1 października 2020   

   Podyplomowe Studia - "Joga i zarządzanie emocjami w biznesie"

Opis:
Podyplomowe Studia - "Joga i zarzadzanie emocjami w biznesie" są odpowiedzią na zainteresowanie sposobami radzenia sobie ze stresem i rozwojem fizyczno – duchowym (psychologicznym) menedżerów we współczesnych organizacjach. W obliczu zachodzących zmian kulturowych, kryzysu ekonomicznego i zmieniających się wymogów otoczenia społecznego i gospodarczego, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników I kadrę kierowniczą, tak w biznesie jak i w organizacjach pozabiznesowych, którzy potrafią radzić sobie z emocjami. Szczególnie dotyczy to pracy w usługach, ale także dotyczy to kierowników w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Studia te, w założeniu mają wykorzystywać wiedzę z zakresu socjologii emocji, socjologii organizacji i zarządzania, socjologii duchowości oraz budowania społecznych kompetencji, komunikowania społecznego, oraz innych metod socjologicznych i psycho-społecznych w praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji. Studia mają tym samym realizować postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii emocji, socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii społecznej i ćwiczeń hatha - jogi z doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu organizacjami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w programie studiów jak i w wyselekcjonowanej kadrze dydaktycznej. Takie rozwiązanie gwarantuje efektywny transfer wiedzy naukowej i dostosowanie jej zakresu do aktualnych potrzeb rynkowych, zapewniając jednocześnie użyteczność zdobywanych kompetencji.

 • Studia trwa dwa semestry, obejmuje 213 godzin zajęć, prowadzone jest w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów
 • Przewidywany termin uruchomienia studiów to luty 2015 (rok akademicki 2014/2015)

Cele kształcenia:
Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem zarządzania, to jest z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób obejmujących pracujących na stanowiskach kierowniczych i w usługach jak i osób planujących awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem. Nacisk położony na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego pracownika/kierownika: zarządzanie emocjami, kierowanie emocjami u innych, zarządzanie emocjami na poziomie organizacji. Kształcenie w zakresie wymienionych obszarów gwarantuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod kierowania emocjami, jak i pozyskanie szerszego oglądu problematyki i technik radzenia sobie ze stresem.

Wstępne wymagania dla kandydatów:
Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Mogą to być zarówno osoby obejmujące już stanowiska kierownicze (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i pracownicy firm mający ambicje zawodowe związane z objęciem stanowisk zarządczych. Skorzystają na nich dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów, liderzy projektów, jak również mentorzy, konsultanci i trenerzy biznesu chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Kandydaci nie powinni mieć problemów ze zdrowiem (problemy sercowe, krążenia oraz problemy neurologiczne) ze względu na ćwiczenia fizyczne i oddechowe podczas studiów.

Zasady rekrutacji:
Kierownik studiów ogłasza w sposób ogólnie przyjęty na Uniwersytecie Łódzkim szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kształcenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć.
Przyjęcia na Podyplomowe Studia „Joga i zarządzanie emocjami w biznesie“ następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych w oparciu o ustalone kryteria (ukończone studia wyższe, złożenie wymaganych dokumentów). W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (może być to lekarz pierwszego kontaktu)

Miejsce składania dokumentów:
sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
pok. A230

Efekty kształcenia studiów podyplomowych:
Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji/korporacji.

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza
W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studiów:
 • posiada teoretyczną wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi zarządzania emocjami i radzenie sobie ze stresem
 • zna definicje i główne czynniki stresu w sytuacji pracy
 • posiada wiedzę socjologiczną i psychologiczną na temat emocji
 • zna definicje przywództwa opartego na wartościach oraz pracy zespołowej
 • posiada wiedzę na temat ćwiczeń fizycznych hatha - jogi
 • posiada wiedzę na temat ćwiczeń oddechowych – pranajama
 • posiada wiedzę dotyczącą praktyk medytacyjnych
 • posiada wiedzę na temat innowacyjnych form zarządzania emocjami zaczerpniętych z kultury wschodniej
Umiejętności
W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studiów powinien umieć:
 • definiować własne etapy rozwoju na ścieżce praktyki hatha - jogi
 • efektywnie komunikować o swoich problemach emocjonalnych
 • diagnozować poziom stresu swoich pracowników i kierować nim zgodnie z indywidualnymi nastawieniami
 • zastosować poszczególne narzędziq radzenia sobie z emocjami w praktyce zawodowej
 • prowadzić negocjacje nastawione na współpracę i partnerstwo
 • radzić sobie ze własnym stresem i znać techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • rozpoznawać emocje i relacje panujące w zespole i umiejętnie sterować nimi
 • budować zaangażowanie w zespole
 • prowadzić rozmowy z pracownikami w duchu kooperacji i współpracy w zespole
 • zastosować narzędzia kierowania w oparciu o wartości
Postawy/Kompetencje społeczne
W efekcie zrealizowanych zajęć słuchacz studia wypracuje następujące postawy/kompetencje:
 • rozwinięcie świadomości swojego wpływu na tworzenie proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacji
 • zrozumienie odpowiedzialności organizacyjnej i etycznej jaka wiąże się z rolą kierownika
 • zrozumienie istoty bycia autorytetem dla swoich podwładnych i swoich współpracowników
 • rozwinięcie kompetencji społecznych związanych z tworzeniem kultury pracy zespołowej i komunikowaniem
 • nabycie świadomości i znaczenia własnych wartości i ich przełożenia na praktykę zawodową.

Plan studiów:
Program studiów obejmuje 213 godzin zajęć i został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy kompetencji wewnętrznych druga umiejętności biznesowych. Ostatnia zawiera nowoczesne narzędzia i kompetencje menadżerskie

BLOK – Teoretyczne podstawy praktyk antystresowych i zarządzania emocjami

1. Społeczne aspekty historii i rozwoju jogi
2. Socjologia wiedzy a tradycje medytacyjne
3. Socjologiczne problemy synkretycznych duchowości we wspólczesnym świecie
4. Anatomia i podstawy fizjologii
5. Psychologia stresu

BLOK – Emocje a zarządzanie

1. Negocjacje i budowanie partnerstwa
2. Socjologia emocji - kształtowanie kultury emocji w organizacjach
3. Przywództwo oparte na wartościach
4. Praca zespołowa i emocje

BLOK – Część praktyczna – ćwiczenia jogi, oddechowe i medytacyjne

1. Praktyka hatha - jogi – wykonywanie asan
2. Ćwiczenia oddechowe – pranajama
3. Praktyka medytacyjna - uważność w pracy i zarządzaniu

Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia:
Efekty kształcenia poszczególnych przedmiotów, w zależności od rangi i wagi przedmiotu dla całości studiów, weryfikowane będą przez poszczególnych wykładowców poprzez testy, obserwacje wykonywania ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń, projekty indywidualne i grupowe realizowane w trakcie zajęć.
Zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów oraz zaliczenie całego programu kształcenia będzie warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Ocena na dyplomie będzie średnią ocen z projektu oraz egzaminów co gwarantować ma wysoki poziom kształcenia praktycznego na kierunku.

Opieka organizacyjna i merytoryczna studiów:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 41/43
pok. A230
tel. 42 6355263, fax 42 6355309
socprzem@uni.lodz.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ

Rada Programowa Podyplomowych Studiów Joga i Zarządzanie Emocjami w biznesie:
prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki (UŁ) – kierownik
prof. dr hab. Danuta Walczak – Duraj (UŁ)
dr Łukasz Marciniak (UŁ)
mgr Michał Szczepanik – Centrum Jogi Michała Szczepanika, Łódź www.hathayoga.lodz.pl


Koszty uczestnictwa:
5500 zł

Pobierz: Program Studium

Strona WWW studiów podyplomowych:
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie