Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Wtorek, 24 kwietnia 2018   
Dydaktykapawlowska.beata@gmail.com
Ogłoszenia

  Dr hab. Beata Pawłowska

Stanowisko:
adiunkt,
wykładowca w Podyplomowym Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi oraz w Podyplomowym Studium Public Relations
wykładowca w Podyplomowym Studium Metod Wspierania Rozwoju Kompetencji Społecznych. COACHING, MENTORING, KONSULTING PERSONALNY (STUDIUM CMK)
Stopień naukowy:
doktor socjologii

Obszar zainteresowań:
socjologia i psychologia emocji
kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne
psychologia społeczna, psychologia osobowości oraz motywacja
komunikacja międzyludzka, negocjacje, trening interpersonalny oraz integracyjny

Ważniejsze publikacje:
(2011) Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
(2010) Szkolenia handlowców. Humanizacyjny czy dehumanizacyjny czynnik pracy, Humanizacja pracy nr 6/2010.
(2010) Rytuały organizacyjne oraz reguły interakcyjne rządzące współczesnymi organizacjami, w: Jacek Leoński, Magdalena Fiternicka-Gorzko, Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Wolumina.pl Daniel Krzanowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
(2009) Management of emotions in organizations, w: European Society and European Societies, ESA, Lisbon.
(2009) współaut. Kazimierz Doktor, Dylematy współczesnych korporacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
(2009) Zarządzanie emocjami w organizacji, w: Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
(2008) Proces socjalizacji wtórnej w organizacji, w: Studia edukacyjne nr 8, Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM, str. 167-183.
(2007) Rytualizm zachowań organizacyjnych, w: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
(2007) Wpływ wewnętrznych zmiennych strukturalnych na zakres stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi, w: K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
(2007) Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pracowników, w: K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
(2006) Polityka personalna polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: B. Glinka, K. T. Konecki (red.), Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
(2006) Umiejętności interpersonalne i emocjonalne jako kryterium rekrutacyjne i kryterium oceny pracownika, w: L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck (red.) Zarządzanie Ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, Ludzie, Procesy, Procedury, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
(2005) Człowiek w społeczeństwie cywilizacji technicznej początków XXI wieku. Wybrane problemy, w: Przegląd socjologiczny, tom LIV/1-2, 2005, Łódzkie towarzystwo naukowe, Łódź.
(2005) współau. Kubczak A., Rola kapitału społecznego w opinii menadżerów, w: H. Januszek (red.) Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, Zeszyty Naukowe nr 58.
(2004) Pawłowska B., Typy kultury organizacyjnej na przykładzie firmy marketingu bezpośredniego w: Humanizacja pracy 6 (222), 2004 (XXXVII), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
(2004) The role of HRD in motivation creation process using the example of a network marketing organisation, In: Human Resource Development: Cross-Cultural Comparative and International Perspectives, Proceedings of Fifth UFHRD/AHRD Conference, Limerick.
(2004) Symboliczno-rytualny sposób motywowania na przykładzie firmy marketingu sieciowego, w: S. Borkowska (red.), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.
(2003) Symboliczny wymiar kultury organizacyjnej firmy sprzedaży bezpośredniej, W: L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo Poldex, Kraków.
(2002) Wartości i normy jako elementy kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amway Corporation, w: Przegląd socjologiczny, tom LI/2, 2002, Łódzkie towarzystwo naukowe, Łódź.
(2002) Marketing bezpośredni. Nowa forma organizacyjna, w: K. Konecki, P. Tobera, A. Buchner-Jeziorska, K. Karczmarczuk, W. Dymarczyk, (red.) Socjologia gospodarki. Rynek, Instytucje, Zarządzanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej.
(2002) Wartościowanie pracy metodą profilową HayGroup, w: K. Konecki, P. Tobera (red.), Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
(2001) Pawłowska B, Tadeusiak R., Wywiad jako metoda doboru i selekcji pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi 3-4/2001, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Organizacje:
członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Ważniejsze konferencje:
Socjologia gospodarki. Rynek, Instytucje, Zarządzanie. Organizator: Katedra Socjologii Przemysłu UŁ, październik 2000. Referat: Marketing bezpośredni. Nowa forma organizacyjna
Kultura organizacyjna. Implikacje teoretyczne dla zarządzania zasobami ludzkimi. Organizator: Katedra Socjologii Przemysłu UŁ, listopad 2001.
Stosunki pracy w perspektywie restrukturyzacji gospodarki w Łodzi. Organizator: Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Socjologiczna, 18-19 grudnia 2002 rok. Referat: Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie x.
Gospodarowanie kapitałem społecznym. Organizator: Katedra Socjologii i Filozofii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 26-27 listopada 2003 roku. Konferencja międzynarodowa. Referat: Rola kapitału społecznego w opinii menedżerów
Human Resource Development: Cross-Cultural Comparative and International Perspectives, Fifth UFHRD/AHRD Conference, Limerick, Ireland. Organizator: University of Limerick, Ireland, 27th-28th May 2004. Referat: The role of HRD in motivation creation process using the example of a network marketing organisation
Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy, XII ogólnopolski zjazd socjologiczny, Organizator: PTS, Poznań, 15-18 września 2004. Referat: Polityka personalna polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Emotion and interpersonal skills at work, International Thematic Conference, Thesaloniki, Greece. Organizator: University of Macedonia, Greece, 3-4 June 2005. Referat: Interpersonal and emotional skills as employee’s evaluation criteria
Odmiany czasu teraźniejszego – pamięci Profesora Jana Szczepańskiego, Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 09 czerwca 2005. Referat: Człowiek w społeczeństwie organizacyjnym XXI wieku.
Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji, Organizator: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania ISUŁ, Łódź, 6-8 października 2005. Referat: Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pracowników.
Rethinking Inequalities, 7th Conference of European Sociological Association Organizator: ESA oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 09-12 września 2005. bez referatu.
Zarządzanie Ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, Ludzie, Procesy, Procedury, Organizator: AGH Kraków, Zakopane 1-3 czerwca, 2006. Referat: Umiejętności interpersonalne i emocjonalne jako kryterium rekrutacyjne i kryterium oceny pracownika.
Co nas łączy, co nas dzieli?, XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Organizator: PTS, Zielona Góra, 13-15 września, 2007. Referat: Internalizacja wzorców kulturowych w procesie socjalizacji w organizacji.
Socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne problemy organizacji i zarządzania, Organizator: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, 22-23 marca, 2009. Referat: Zarządzanie emocjami w organizacji
ESA 9th Conference of European Sociological Association “European Society and European Societies, Lizbona, 2-5.09.2009, referat: Management of emotions in organizations.
Kultury, subkultury i społeczne światy w badaniach jakościowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 19-21.10.2009. referat: Rytuały organizacyjne oraz reguły interakcyjne rządzące współczesnymi organizacjami.
International Perspectives on Qualitative Research in the Social Sciences, Cardiff University, Londyn, 1-7.05. 2010. referat: Using narrative interview and semi-structured interview in research of emotions in organization.
Co się dzieje ze społeczeństwem?, XIV Zjazd Socjologiczny, Organizator: PTS, Kraków, 8-11.09.2010, referat: Duma i wstyd jako emocje kierujące zachowaniem na przykładzie środowiska pracy.
Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, 15-17.06.2011, Łódź, referat: Emocje w środowisku pracy.
ESA 10th Conference of European Sociological Association „Social Relations in turbulent times”, Genewa, 7-10.09.2011, referat: The role of teachers' emotional work in the process of building their authority among pupils in public schools and reformatories.


Współpraca i badania:
Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych, Kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Konecki, projekt KBN, Numer projektu: 928/B/H03?2009?36, główny wykonawca
nr 505/0654 rok 2008 (wykonawca): Pracownik „szyty na miarę” Kształtowanie pracowników w organizacji.
nr 505/0654, rok 2009 (wykonawca): Zarządzanie emocjami w organizacji.
nr 505/606/R, rok 2010 (wykonawca): Zarządzanie emocjami w organizacji
Uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych przez KBN:
"Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Analiza i metody stymulacji". Kierownik projektu – prof.dr hab. Kryńska. Numer projektu: 5 H02C 012 20
"Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi". Kierownik projektu prof.dr hab. Krzysztof Konecki. Numer projektu: 5HO2E 06 23
Badania własne:
nr 505/583, rok 2004, (członek zespołu): System ocen polskich przedsiębiorstw. Projektowanie, wdrażanie, realizacja. Temporalny wymiar pracy polskich menedżerów. Wykonawca: dr hab. K. Karczmarczuk.
nr 505/574 rok 2005 (wykonawca): Ludzie w środowisku pracy. Rozmowa oceniająca jako fotografia stosunków panujących w firmie. Fotografia obszarów wiejskich.
nr 505/644 rok 2006 (wykonawca): Managerowie. Przestrzenne aspekty życia zawodowego oraz sposoby motywowania.


Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę „Szkice z socjologii Zarządzania", K. Konecki; P. Tobera (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2003.Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie